Blog

Gebed

Hieronder volgen 10 korte Bijbelstudies over gebed. Op New Faith Network heb ik ze (samengevat) ingesproken in het videodagboek. Zie: https://newfaithnetwork.com/nl-nl/videos/0-8-videodagboek.

GEBED// Het gebed is voor iedereen weer anders omdat het gebed de uitdrukking is van iemands persoonlijk leven met een persoonlijke God. Om die reden neemt het de vormen en karaktertrekken aan van dat persoonlijk leven.

Het gebed kent 3 elementen: lofprijzing, schuldbelijdenis en dankzegging. Lofprijzing: God eren en prijzen om wie Hij is ongeacht je omstandigheden. Schuldbelijdenis: Erken dat je gezondigd hebt en vraag om vergeving. Dankzegging: Terwijl jij Hem dankzegt erken jij dat God de oorsprong is van al het goede en zeg je daarmee eigenlijk in geloof: Dank U voor het verhoren van mijn gebeden.

Deze 3 elementen komen ook voor in het ‘onze Vader’ het voorbeeld-gebed waarvan Jezus zegt: bid gij dan aldus vind je in Matheus 9:9-13 .

Corrie ten Boom zei eens: ‘gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige.’

Bidden bekleed ons als eenvoudige mensen met iets van almacht. Gebed geeft ons kracht om door te gaan. Al onze zorgen, al onze noden en al onze gedachten mogen we iedere dag aan de zorg van God overlaten door te bidden.

Het gebed is ingewikkeld en eenvoudig tegelijkertijd. Het gebed is evengoed bestemd voor de bejaarde filosoof als voor het kleine kind. Het gebed kan spontaan en op ieder moment ontstaan. Maar het gebed vraagt ook tijd. Het is de uitdrukking van geloofsrust en van geloofsstrijd. Het gebed kan een schuldbelijdenis zijn, maar ook aanbidding. En onze gebeden kunnen zelfs de hele wereld doorkruisen. Hoe bijzonder is dat!?

Bidden is veel meer dan een verlanglijstje aan God voorleggen. Bidden is de tegenwoordigheid van God erkennen en ervaren. Bidden is ook Zijn tegenwoordigheid toe laten in je leven en je omstandigheden.

Bidden is een eer. Het is de tegenwoordigheid van God zoeken, zodat de kracht van God vrijkomt, waarmee we elk probleem aankunnen.

God geeft ons gezag op aarde. Als we dat gezag aanvaarden, komt Gods kracht vanuit de hemel vrij in ons. Omdat het Gods kracht is en niet de onze, worden wij het kanaal waardoor Zijn kracht kan stromen. Als we bidden, geven we die kracht de ruimte om door te dringen tot alles waar wij voor bidden, en geven we Gods kracht de gelegenheid om door onze krachteloosheid heen te werken.

Bidden en Bijbellezen horen bij elkaar. Vind je bidden lastig? Lees de Bijbel en leer van de gebeden van Mozes, David, Jeremia, Daniel en Paulus. In Kolosenzen 4:2 staat: ‘Houd sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging.’

Een gezond geestelijk leven kent een gezond gebedsleven. Gebed houd je in contact met God. Gebed is de enige manier om de bovennatuurlijke kracht van God los te laten in je leven, in je huwelijk,  in je werk, in alles. Gebed is de sleutel die de poorten van de hemel opent en de poorten van de hel sluit. Gebed heeft de kracht om ziektes, kwalen en verslavingen of verkeerde gewoonten te genezen. Gebed helpt ons alles over te geven aan een God die hoort en verhoort. Gebed maakt het onmogelijke mogelijk. Het gebed legt beslag op God en bindt de duivel.

VOORBEDE// Mijn oma was een voorbidster. Ik logeerde regelmatig bij haar. Altijd als ik wakker werd, zat ze aan de keukentafel met haar Bijbel voor zich. Ik wist dan dat ze al uren wakker was en de Heere had gezocht. Als we samen baden dan bad ze vurig, en regelmatig ging dit gepaard met tranen waaruit ik de liefde voor de Heere Jezus proefde. Zij was voor haar 12 kinderen, 38 kleinkinderen en 45 achterkleinkinderen de motor. Door haar voorbede zijn al haar kinderen gezegend met een muzikaal talent en zo ontstond er in 1966 de meest bekende Nederlandse gospelgroep De Burning Candles. Door haar voorbede is ze met haar gezin vanuit Indonesië na een bootreis van 3 maanden (met 5 kinderen!) veilig in Nederland aangekomen. Alles was haar onbekend maar toch wist ze zich Nederland eigen te maken. In grote afhankelijkheid van God ontdekte ze nog meer de kracht van voorbede en gaf ze dat door aan al haar nakomelingen.

Het woordenboek beschrijft voorbede als volgt: er wordt gebeden om hulp en bijstand in concrete situaties. Voorbede is bidden in geloof voor wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen gebeuren. Telkens als je bid voor bijvoorbeeld je kinderen doe dan alsof je tussen beide komt, want dat doe je in feite. Je staat tussen God en de persoon waar je voor bid in en je pleit voor hem of haar bij God. Dat is voorbede.

Voorbede kost tijd en vraagt discipline. Voorbede gebeurd niet wanneer we het niet plannen. Wij zijn beperkte mensen met beperkte tijd wees dus concreet en gebruik geen omhaal van woorden. Voorbede is eenvoudig vragen met ernst. ALTIJD in overeenstemming met Gods woord. Spreuken 16:3 zegt: Beveel de Heere uw werken en uw voornemens zullen gelukken. Voorbede is leren wat God wil dat je bid, zodat Hij het kan verhoren tot verheerlijking van Zijn naam. Wel met de voorwaarde dat het in overeenstemming is met Zijn wil. Lees hierover Jesaja 58:7,8, 10,11, Joh. 5:7,8,10,11.

Wat is nodig om voorbede te kunnen doen?

 1. wees ervan overtuigd dat je hart rein is voor God door de Heilige Geest de kans en de tijd te geven om onbeleden zonden ook te belijden. Soms komen ze ineens in je gedachten op terwijl je stil bent voor God. Psalm 139:23-24
 2. Erken dat je niet kunt bidden zonder de leiding en kracht van de Heilige Geest. Romeinen 8:26
 3. Steun niet op je eigen inzicht. Je eigen inzicht is altijd onvolkomen. Spreuken 3:5,6, 28:26, Jesaja 55:8.
 4. Prijst Hem in geloof voor wat Hij gaat doen in jouw tijd van voorbede Johannes 16:24.
 5. Sta in de aanval. De duivel zal komen met verleidingen om niet te bidden en is goed in het bedenken van leugens. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden zegt Jakobus 4:7. Heb dus altijd je Bijbel bij de hand. Psalm 119:105. De Bijbel is het zwaard van de geest. Efeziers 6:17.
 6. Wacht en verwacht. Neem de tijd om te luisteren. Johannes 10:17 zegt ‘Mijn schapen horen Mijn stem.. en zij volgen Mij… ‘

Wij leren met name voorbede te doen voor anderen door naar de ander te luisteren.

In Ezechiël 22:30,31 blijkt dat God verlangt het volk te sparen. Vreemd genoeg kan Hij het niet zonder een mens doen, zonder een voorbidder. Hieruit blijkt hoe God verlangt naar een persoonlijke relatie met iedereen en ons niet als marionetten poppen heeft bedacht. God verlangt er naar ons te gebruiken tot Zijn eer. In II Kronieken 16:9 staat dat Gods ogen over de gehele aarde gaan om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar Hem uitgaat. Gaat jouw hart volkomen naar Hem uit? Mag hij jou gebruiken om voor anderen op de bres te staan in gebed? Jezus deed ook voorbede ‘Simon,Simon ik heb ook voor U gebeden..’

Larry Christenson schrijft in zijn boek ‘het christelijke gezin’ wanneer God ouders vindt, de bereid zijn tijd af te zonderen voor gebed, krijgt Hij gezinnen waardoor Hij kan werken.’ Het is jouw taak als ouder om voorbede te doen voor je kinderen. Als een priester in de tempel voorbede deed voor het volk moest hij dat eerst doen voor zichzelf en zijn familie. Leviticus 16:6. Als God deze volgorde heeft gegeven, geldt dit ook voor de hedendaagse voorbidder. Voorbede werkt als een koepel van bescherming over onze kinderen. Het gezin is in feite een kleine afspiegeling van een gemeenschap zoals God het gewild heeft.

BIDDEN IS OORLOG VOEREN//  In het Bijbelboek Openbaring wordt uitgebreid gesproken over de oorlog in de hemelse gewesten. De oorlog die heeft plaatsgevonden in het verleden, de oorlog die plaatsvindt in het heden en de oorlog die nog moet plaatsvinden in de toekomst. We lezen over een hevige strijd die zich afspeelt tussen de heiligen en de machten der duisternis. Openbaring 12:7,17, I Petrus 5:8.

Zacharia 4:6 zegt: ‘niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heere.’ De meeste dingen zijn niet te veranderen met alleen hulp van buitenaf, ze vragen allereerst om de hulp van God. Ze vragen om gebed. Gebed is de sleutel die de poorten van de hemel opent en de poorten van de hel sluit. Gebed heeft de kracht om ziektes en kwalen te genezen. Gebed kan de ketenen van ellende en gewoontes verbrijzelen die jouw leven kwellen. Of het leven van je zoon of dochter of het leven van je man of vrouw.

In Efeze 6:12 staat duidelijk dat wij geen strijd voeren tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Zo echt als God en Zijn engelen zijn zo echt is de duivel en zijn demonen. Van die realiteit moeten we overtuigd zijn willen we hier tegen strijden in gebed.

In Jesaja 14 lees je dat Satan een prachtige engel  was. Maar hij wilde gelijk worden aan God en werd met zijn engelen (demonen) op aarde geworpen en vanaf dat moment probeerde hij de mens ver van God te houden. Satan wordt de misleider en vader van alle leugens genoemd. En klaagt ons dag en nacht aan (Johannes 8:44, Openbaring 12).

Er zijn 3 verschillende terreinen te onderscheiden waar wij oorlog voeren. Paulus had een helder inzicht in de geestelijke wereld. In Kolossenzen 1:16 staat er want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten… Wij hebben de strijd te voeren tegen gevallen engelen. Op het eerste terrein wordt de strijd gevoerd met de gevallen engelen (demonen\boze geesten). Zij proberen grip te krijgen op mensenlevens. Denk aan het vallen in zonde. Verleidingen, negatief denken, verslavingen etc. Wanneer we hier aan toegeven en ons niet bekeren kunnen zij langzamerhand steeds meer invloed krijgen en kan er zelfs sprake zijn van demonische bezetting.

Op het tweede terrein zijn de overheden en machten actief, die regeren over steden en gebieden. Zie bijv. Spreuken 11:11 en Jer. 29 ‘Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei, de uitspreken van goddelozen zijn haar ondergang.’ Een voorwaarde voor vruchtbaarheid en bloei is voorbede voor een stad. En kijk naar Jona. De stad Nineve was in zonde gevallen en God wilde daarom de stad verwoesten. En dan lezen we in Jona 3: Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona: maak je gereed en ga naar Nineve, om haar aan te klagen met de woorden die Ik je zeg.. Toen God zag dat zij idd anders begonnen te leven, kwam Hij terug op wat Hij gedreigd had hun aan te doen en Hij deed het niet… Er is gebed voor een stad of gebied nodig om het werk van satan te vernietigen.

Op het derde terrein bevinden zich de wereldbeheersers, onze koningen en koninginnen, de regering..  Allen die boven  onze landen en naties zijn gesteld. Mijn vriendin werkt voor de Christenunie en als ik hoor wat voor een strijd zich daar afspeelt dan begrijp ik des te meer waarom God ons oproept om voor onze leiders te bidden (I Timotheus 2:1-4)

Samengevat is het dus van wezenlijk belang dat je erkent en weet dat de duivel actief is en rond gaat als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden (1 Petrus 5:8). Jij en ik dus op de bres moeten staan voor onze gezinnen. En dat geestelijk oorlog voeren alleen kan door gebed en met het zwaard des geloofs; de Bijbel.

GEZAMENLIJK GEBED// Mijn man en ik zijn nu bijna 14 jaar getrouwd. Aan het begin van ons huwelijk bezochten we een huwelijksconferentie. Op die conferentie werd in de eerste sessie gelijk de tekst uit Matheus 18:19:  ‘…als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Daarop zei de persoon: : ‘als ieder stel deze tekst eens in praktijk zou brengen, dan zouden de gebedsverhoringen ontelbaar zijn!’ We besloten gelijk om meer gepland te gaan bidden samen. We spraken af dat we iedere dag samen zouden afsluiten met gebed en 1 keer per week we heel specifiek tijd zouden nemen voor gebed. En tot op de dag van vandaag doen we dit nog steeds.

Er zijn maar weinig christenen die tot deze keuze komen. Velen nemen weinig tot geen tijd voor gebed. Is het onwetendheid? Geen tijd? Geen zin? De werkelijkheid is we hebben meer vrije tijd dan ooit te voren maar minder tijd om te bidden. Corrie ten Boom zei het zo mooi: wie geen tijd heeft om te bidden werkt harder dan God van hem vraagt.

Toen het thuis-onderwijs begon vanwege het corona-virus besloot ik met de kinderen allereerst (voordat school begon) tijd te nemen om samen te bidden. Het was een rijke tijd. Het was maar 15 minuten maar de pure, eenvoudige gebeden van de kinderen raakten iedere ochtend mijn hart en ik geloof ook het hart van God. Persoonlijk kan ik getuigen dat ik vandaag hier sta vanwege de kracht van het eenparig gebed van mijn ouders. Zij baden ook voortdurend samen voor mij.

Jezus zond zijn discipelen uit. Hoe? Twee aan twee! Jozua en Kaleb versloegen de reuzen, terwijl meer dan één miljoen mensen bang waren. Hun eenheid en geloof werd geëerd door God. Paulus en Silas baden en zongen in de gevangenis en het gevolg van dit bidden in eenheid, was, dat er plotseling een grote aardbeving kwam die de deuren van de gevangenis deed openen en die zelfs de bewaarder tot geloof deed komen! De bijbel leert ons in Deuteronomium 32:30 dat één iemand 1000 mensen kan verjagen, maar dat 2 mensen 10.000 mensen kunnen verjagen. Dat is 10 x zoveel!

David Pawson schrijft in een van zijn overdenkingen dat toen hij een kind was hij dagelijks, ongeacht waar hij en zijn broers en zussen speelden, in de voortuin of op straat, werd geroepen door zijn mijn moeder. Ze riep dan: “David, Jerry, Juanita, Ruth, het is gebedstijd!”

Hij zegt: ‘De hele buurt wist van ons gezinsgebed. Soms haatte ik het om die roep te horen, en kreunde en steunde ik er over. Maar er gebeurde duidelijk iets tijdens deze tijd van gebed.’

We onderschatten nog te vaak de kracht van het eenparig gebed.  Misschien heb je er nooit aan gedacht of zijn jullie het niet gewend. Maak een begin en stel het in ieder geval eens voor aan je man of vrouw. Misschien ben je een alleenstaand of heb je een ongelovige partner, die hier niets van wil weten. Zoek een vriend of vriendin op met hetzelfde verlangen en ga samen op de bres. Omdat mijn man en ik tot dit besluit zijn gekomen zijn we niet alleen een sterker team geworden, we merken ook dat het gebed ons hart zacht maakt voor elkaar en voor onze kinderen. En wat hebben we al veel gebedsverhoringen ontvangen. We hebben openbaringen gekregen in het omgaan met onze kinderen als we het op de juiste manier omgaan met hen lastig vonden. We voelden ons geleid in het zoeken van een baan en in het nemen van andere belangrijke beslissingen. En we ontvingen genezing bij ziekte in ons gezin. God wil zoveel meer doen dan wij kunnen bedenken en/of beseffen (Efeziërs 3:20).

Het is nooit te laat dus wakker vandaag het vuur aan van gezamenlijk gebed. En kom in actie!

SCHIETGEBEDJES// Ik weet het nog goed. Het is alweer 18 jaar geleden. We waren in de kerk in Oeganda. Een gebouw wat bestond uit rieten matten en palen. Om naar de toilet te gaan moest je ongeveer een KM lopen. Vanuit de kerk liep ik naar het gat in de grond met stenen en daarom heen ook een rieten omheining en terwijl ik daar zat hoorde ik zware voetstappen naderen. Ik liet weten dat er iemand op de toilet zat maar het leek hem niks te schelen en ineens stond ik oog in oog met een grote, brede man. Hij moest niet naar de toilet nee hij had iets anders in gedachten. Als aan de grond genageld bleef ik staan en riep ik het in gedachten uit naar Jezus. Hoe ik buiten ben gekomen weet ik niet meer maar ik ben keihard terug gerend naar de kerk. Later besefte ik mij dat God mij had gered van een verkrachting.

Schietgebeden je kent het vast wel. Snel even voordat je die toets hebt of voordat je naar die persoon gaat. Of als iemand je een vraag stelt waar je geen antwoord op weet of voordat je moet optreden. Of een ongeluk aan ziet komen…. Schietgebedjes. Ze zijn eruit voordat je het door hebt. Van Dale beschrijft het schietgebed als een kort gebed in nood.

In II kronieken 18 lees je het verhaal van  koningen die ten strijde gaan. De koning Josafat van Juda en koning Achab van Israel. Zij trekken ten strijde tegen de koning en zijn leger van Syrie. En dan staat er in vers 31: Het gebeurde dan, zodra de bevelhebbers  van de strijdwagens josafat zagen, dat zij zeiden: Dat is de koning van Israel. Zij omringden hem om tegen hem te strijden, maar Josafat schreeuwde om hulp. De Heere hielp hem en God wende hen van hem af. Een kort schietgebed en God snelde hem te hulp.

Ook Nehemia doet een schietgebed wanneer de Perzische koning vraagt naar de reden achter het sombere gezicht van Nehemia. Nehemia zoekt naar wijsheid bid kort. “Toen bad ik tot de God des hemels. En ik zeide tot de koning…” (v. 4). We kunnen hieruit opmaken dat dit geen uitgebreide periode van gebed is geweest. Hij bad en zei. Er zat weinig tijd tussen bidden en zeggen.

God weet alles en ziet ieder detail van ons leven. Vergeet dat niet. Hij zorgt voor Zijn kinderen. In deze twee Bijbelse voorbeelden zie je dat ook. Bij koning Josafat is een strijd gaande met duizenden soldaten. Ze lopen kris kras door elkaar. God raakt niet van Zijn stuk, Hij heeft alles onder controle. II Kronieken 16:9 zegt: Zijn ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar Hem uitgaat. Dat kan in een hulproep zijn te midden van een grote strijd of helemaal alleen op je fiets of op je slaapkamer. God hoort jouw schietgebed. Hij ziet je en wil jou bij staan in jouw nood.

Dit toont weer hoe persoonlijk God is. Hoe dichtbij Hij wil komen. En hoe Hij verlangt naar een persoonlijke relatie met ons waarin jij het uitroept naar Hem, in alle afhankelijkheid.

In Genesis 5:22 staat dat Henoch wandelde met God. Dit betekende dat hij God betrok in alle dingen van zijn leven. Dat is niet oneerbiedig. Het gaat erom dat je gebed oprecht is. Je kunt nooit te veel met God spreken en Hem ook nooit te veel bij de dingen van alle dag betrekken. Maar laat je leven niet bestaan uit alleen maar schietgebedjes, maar wandel (= leef) met God en leer Hem kennen door ook tijd te nemen voor gebed.

ONVERHOORDE GEBEDEN I// In het boek ‘te druk om niet te bidden’ van Bill Hybels schrijft hij over onverhoorde gebeden.

-Als de vraag fout is, zegt God: ‘Nee

– Als het tijdstip fout is, zegt God: ‘rustig aan’.

– Als ik fout ben, zegt God: ‘Je moet nog even groeien’.

– Als echter de vraag goed is, het tijdstip goed is en ik gehoorzaam ben, dan zegt God: ‘OK’.

En toch… – Je bid al zo lang voor je onbekeerde man of een van je kinderen, maar niets wijst erop dat hij of zij open staat voor God

– je bid al zo lang voor een nieuwe baan, maar deze week had je de zoveelste afwijzing

– je bid al zo lang voor de gezondheid van iemand van wie je zielsveelt houdt, maar ze geneest niet

– je bid al zo lang voor de leiding van God, maar Hij spreekt maar niet

– je bid al zo lang voor een opwekking in de gemeente

Wat gaat hier niet goed? en wat zou het mooi zijn geweest als God het gebed had verhoord, als hij in die situatie zou ingrijpen, dan zou iedereen zien hoe machtig Hij is, dat zou toch een prachtig getuigenis zijn naar buiten en naar mensen die niet geloven. Wij hebben een God die wonderen doet. Toch?

Onverhoorde gebeden, ze staan zo in contrast met wat de Heere Jezus in Lucas 11 zegt. Dit Bijbelgedeelte laat juist zo duidelijk zien dat God een verhoorder van het gebed is. Kijk maar naar vers 9 en 10: bid en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop op de deur van God en Hij zal voor je open doen. Duidelijkere beloften kun je niet krijgen! Beloften die Jezus geeft aan zijn discipelen die onderweg zijn. Vragen, zoeken en kloppen. Op de weg die zij achter Jezus gaan, zullen er tekorten, behoeften en aanvechtingen zijn. Maar ze mogen juist in vertrouwen bidden tot hun Vader in de hemel. Hij weet wat ze nodig hebben en zal het hun geven.

Jezus onderbouwt deze beloften nog door ze in vers 11 en 12 te wijzen op de aard van hun hemelse Vader. Wie is Hij voor ze? Welk beeld mogen ze van Hem hebben? Ook dat is een belangrijk aspect van het gebed. Welk beeld heb je van God als je bidt? Zie je Hem als een afstandelijke God, die hoog verheven is boven het aardse gebeuren. Zo heilig dat je als zondig mens nauwelijks tot Hem durft te naderen, laat staan iets te vragen? Jezus zegt: als je bidt, zie Hem als een Vader. Zo leerde Hij zijn discipelen bidden: Onze Vader in de hemel. Er is respect en ontzag vanwege de majesteit van God, maar  er mag dankzij Jezus ook vertrouwelijke omgang zijn. Je mag Hem zien en aanspreken als je hemelse Vader. Zoals dat bij een vader (of moeder) het geval is, je mag komen met alles wat je bezig houdt.

En dan zegt Hij: wie zou als vader (of moeder) iets schadelijks geven aan zijn kinderen? Als je vraagt om brood, geeft Hij je toch geen steen? Als je Hem vraagt om een vis, geeft Hij je geen slang? Als je Hem vraagt om een ei, geeft Hij je geen schorpioen. Vaders willen toch het beste voor hun kinderen? Je gaat als ouders je kinderen toch geen kwaad doen of iets geven wat slecht voor ze is?! Nee, dat doet je niet. Zo is het ook met God. Als je hemelse Vader heeft Hij altijd het goede met je voor en zal Hij je niets geven wat slecht voor je is.

Dus Jezus zegt hier: God is een hoorder van het gebed. Als een Vader verlangt Hij ernaar zijn kinderen te geven wat ze nodig hebben. Horen daar onverhoorde gebeden bij?

Ja!

ONVERHOORDE GEBEDEN II// Hieronder vind je vijf redenen:

 1. Volhard in het gebed – Vaak denken we dat als we één keer iets vragen aan God, dat dat genoeg is. God weet immers wat we nodig hebben. Waarom zouden we dat herhalen. Anders lijkt het op zeuren. Toch spoort de Bijbel ons aan om in het gebed te volharden (Rom. 12:12). Om aanhoudend te bidden en niet te snel op te geven. God vraagt van ons dat we laten zien dat wat we vragen ons echt aan het hart gaat
 2.  Verkeerd vragen – De vrouw van de bekende evangelist Billy Graham zei eens: ‘als God al mijn gebeden had verhoord, was ik drie keer met de verkeerde man getrouwd’. Dat kan dus.
 3. Door zonde in je leven – we doen allemaal verkeerde dingen. Maar voor sommige zonden kies je bewust en daar bekeer je je niet van. Om deze categorie mensen gaat het. Denk aan Psalm 32, waar David in een situatie van overspel verkeerde en dat eerst verborgen hield. Hij werd er ziek van. Ging er aan onderdoor. Pas toen hij zijn zonde beleed, kwam er weer ruimte naar God toe. Na de vergeving kwam de belofte: ‘mijn oog zal op je zijn, Ik zal je raad geven.’ De lucht was geklaard.
 4. Duivelse tegenstand – We moeten er rekening mee houden dat ondanks de overwinning die Jezus op de duivel heeft gehaald, alles nog niet aan God is onderworpen. Op aarde is de vijand nog steeds actief. Hij kan de verhoring van het gebed saboteren. In het boek Daniël moest Daniël om deze reden 21 dagen op de verhoring van zijn gebed wachten.
 5. God heeft een ander plan – Er zijn gebeden voor onszelf, voor onze kinderen of anderen, die oprecht zijn, en in lijn met de Schrift, en toch lijkt God die niet te verhoren? Althans voor ons niet zichtbaar. Neem het verhaal van Naomi. Als ze vanwege hongersnood verhuist met haar man en twee zoons naar Moab. Ze bouwen daar een nieuwe bestaan op. Haar zoons groeien op en trouwen daar. Alles lijkt voorspoedig te gaan, maar dan overlijdt haar man Elimelech, en later haar twee zoons. Wat denkt u, zou Naomi niet gebeden hebben voor de genezing van haar man en daarna haar twee zoons? Zal ze de hemel niet bestormd hebben? God heeft deze gebeden niet letterlijk verhoord maar wel gehoord. En Hij heeft ze ingepast in Zijn grote plan. Dit betekent dat we soms moeten leven met onze vragen en waaroms. Vergeet nooit dat het gebed jouw aandeel in de strijd is, maar dat het God is die de strijd voert.                                                                                                                                                   Dit is een lastig onderwerp ik weet het, maar ik hoop je zo een klein inkijkje te hebben gegeven over onverhoorde gebeden.

GODS BELOFTEN BIDDEN//  Ik bid graag Bijbelteksten. Om God als het ware te herinneren aan wat Hij zegt in Zijn Woord. Niet dat ik Hem eraan MOET herinneren maar het versterkt mijn gebed omdat ik wil bidden zoals Hij dat van mij verlangt. En dat betekent bidden in lijn met wat de Bijbel zegt.

De Bijbel, Gods Woord, is een schat van woorden aan scheppingskracht. God sprak en het was er! Wat denk je wat er gebeurt als je het gebed en het Woord van God samenbrengt? Dan komt er een dynamische kracht vrij die alles in beweging zet!

Als we Gods Woord gebruiken in het gebed, maken we gebruik van de beloften die Hij ons geeft en passen we die toe op onze gebeden. Door Zijn Woord leidt God ons, spreekt Hij tot ons en herinnert Hij ons eraan dat Hij trouw is. Op die manier wordt ons geloof opgebouwd en zijn we in staat God beter te begrijpen. Dit helpt ons om vrijmoediger in geloof te bidden, omdat we dan een beter begrip hebben van wat zijn waarheid, zijn wil en ons gezag is. Toen Jezus met de duivel sprak, berispte Hij hem. Daarbij gebruikte hij Bijbelteksten. Lees het maar eens in Lucas 4:7-8. Jezus is ons grote voorbeeld. We moeten naar Hem kijken en doen wat Hij deed.

Omdat onze zoon op dit moment epilepsie heeft, overweldigde mij een tijdje terug een intens verdriet en grote zorg. Omdat het gevoel te lang duurde en ik het niet kon overwinnen,  besloot ik mijn zorgen op te schrijven en het Woord van God er tegenover te zetten.

Dit was mijn briefje: Ik maak me zorgen want mijn jongen lijdt – wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? (Mattheüs 6:27). De epilepsie zal altijd blijven en nooit meer overgaan, ik kan geen geloof voor genezing meer opbrengen – Als je geloof hebt als en mosterdzaadje, zou je tegen deze berg zeggen: verplaats je van hier naar daar! En hij zal gaan, en niets zou onmogelijk zijn (Mattheüs 27:20). Ik bid al zo’n tijd voor genezing maar zie geen verandering – wandelen in geloof, niet in aanschouwen (II Korintiërs 5:7). Ik stop met bidden voor genezing – op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden (Markus 16:18).

Door dit te doen kreeg ik weer geloof, hoop en vertrouwen en wist ik de overwinning te behalen over de leugens van satan.

We kunnen de duivel effectiever weerstaan, als we tot God bidden volgens de aanwijzingen die we in de Bijbel vinden. Als we het Woord van God plaats geven in ons gebed dan hanteren we een machtig wapen waartegen de vijand niet op kan. Gods woord is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard zegt Hebreeën 4:12. En het dringt overal doorheen. God zegt ook over Zijn woord: dat het voortkomt uit Zijn mond en het niet vruchteloos naar hem terug keert Jesaja 55:11. Met andere woorden: de Bijbel bidden is nooit tevergeefs of vruchteloos!

Kijk maar eens naar het vrijmoedige gebed van Jabes. Het is maar een kort gebed van één lange zin, maar ditzelfde gebed heeft duizenden gelovigen radicaal veranderd. Jabes betekent pijn, maar hij bad dat God hem niet zou doen naar zijn naam. En sprak het volgende uit: ‘Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt….’ En deze smeekbede hoorde God en dan staat er zo mooi: en God liet komen wat hij gevraagd had. God verhoorde zijn gebed! Je leest het in I Kronieken 4.

De Bijbel bidden vraagt ook om de Bijbel te lezen en te leren kennen. De Bijbel lezen helpt ons weer om God beter te leren kennen. En door Zijn woorden uit te spreken gaan we Zijn bovennatuurlijke kracht ervaren. Romeinen 10:17 zegt dat het geloof komt door het horen van het Woord… Hardop de Bijbel voorlezen in gebed versterkt dus ook ons geloof.

BIDDEN EN VASTEN// Er staat een kaartje in onze keuken met daarop de tekst: bidden en vasten maakt het onmogelijke mogelijk. En dat hebben wij mogen ervaren! We hebben net een week achter de rug waarin we niet aten om ons meer te kunnen richten op God en van Hem te ontvangen.

Vasten betekent voor een bepaalde periode weinig tot niets eten of drinken. Vasten is een gebruik dat veel voorkomt in de Bijbel. In het Oude testament zie je regelmatig dat hele volken het uitroepen tot God door middel van vasten. In II Kronieken 20 lees je het prachtige verhaal van Koning Josafat, een godvrezende koning. Er zou een groot leger aan komen om tegen hen te strijden en koning Josafat hoort dat en word bang en dan staat er in  vers 3: en hij zette zijn zinnen erop om de Heere te zoeken. Hij riep een vasten uit over heel Juda. Wauw! Dat is nog eens krachtig!

Daniel vaste toen hij een zware boodschap te verwerken kreeg (Daniel 10:3). Jezus vaste in de woestijn voordat Hij verzocht werd door de duivel (Lucas 4:2).

Bijna altijd wordt vasten in combinatie met bidden genoemd. In Matheus 6 geeft Jezus instructies over het vasten en zegt hij zelfs: WANNEER gij vast, niet ALS u vast. Nee Jezus gaat er vanuit dat het een onderdeel van je levenswandel met God. Met vasten zeg je tijdelijk nee tegen je eigen verlangens en richt jij je op God.

Toen mijn en man en ik besloten om een week te vasten waren er echt verleidingen. Ik moest gewoon eten koken voor de kinderen en de geur van heerlijke gebraden kippetjes kon ik bijna niet weerstaan. Maar als ik het dan toch weerstond door te bidden vertrok het verlangen er naar onmiddellijk. Het was goed te merken dat ik mijn eigen wil en verlangens leerde onderwerpen aan Gods wil. Eten is een grote afleiding en kan zelfs een verslaving zijn. Door te vasten leer je hier overwinning over te behalen.

Daarom denk ik dat het goed is om regelmatig te vasten en te bidden om je leven volkomen toe te wijden aan God. Om Zijn stem (weer) te horen spreken. Omdat je door het vasten  kwetsbaar en ontvankelijker bent zal je merken dat die andere stemmen doven of minder hard hoorbaar zijn. Misschien wil je heel specifiek horen van God als je voor een moeilijke beslissing staat of een doorbraak zien in een bepaalde situatie besluit. In de Bijbel zien we dat vasten hiervoor uitermate geschikt is en God ons vasten eert.

Het vasten gaat er niet om jezelf pijnigen door niets te eten. Met vasten breng jij  je hart in lijn met Gods hart en worden jouw gedachten in lijn gebracht met Zijn gedachten. Vasten is een stukje verootmoediging voor God. ‘Heer hier ben ik, leeg van mijzelf, vul mij met alles wat van U is.’ Vasten is een eerbetoon aan God waarin je tegelijkertijd ook merkt dat het jezelf goed doet.

Nadat Mozes 40 dagen op de berg was geweest in de tegenwoordigheid van God, straalde de heerlijkheid van de Almachtige van Mozes’ gezicht af. In Zijn aanwezigheid groeit ons geloof, omdat we niet meer kijken met onze aardse ogen naar situaties, maar we zien het door Zijn ogen. Niet meer redeneren vanuit onze beperkende gedachten, maar Zijn gedachten die altijd hoger zijn dan onze gedachten Jesaja 55:8,9.

Tijd is onze meest kostbare en beperkte resource. We hebben allemaal dezelfde uren in de dag en dezelfde dagen in een jaar. Tijd kun je niet kopen. Maar hoe we met onze tijd omgaan, heeft invloed op onze geestelijke, lichamelijke en emotionele gezondheid. Ik wil je daarom aanmoedigen om tijd in te plannen en om tijd vrij te maken om te gaan vasten. Toen mijn man en ik besloten te gaan vasten dachten wij na over de dagen dat wij vrij zouden zijn.  Maar toen we er achter kwamen dat we dan wel heel lang moesten wachten besloten we om het voorbeeld van de monniken op te volgen. Bidden en werken. We begonnen de ochtend apart van elkaar en daarna samen met gebed. Werkten en namen ‘s avonds weer tijd, als de kinderen op bed lagen, om te bidden. Je hoeft je dus niet heel druk te maken over te weinig vrije tijd om te bidden. Als je vast ervaar je de hele dag door, ook al werk je, meer die verbondenheid met God en daar gaat het om!

VOLHARDEND GEBED// Zoals we eerder hoorden moet bidden altijd in overeenstemming zijn met het Woord van God.  Volhardend bidden met andere woorden vast houdend bidden en doorgaan met bidden. Jezus moedigt ons aan de moed niet te verliezen! In Lucas 8 verteld hij hier een prachtig gelijkenis over.

Volhardend bidden gaat niet om zeuren bij God omdat je perse je zin wil. Volhardend bidden gaat veel dieper dan dat. Je hebt een Bijbels verlangen en wil dat God hierin voorziet. Je blijft bidden omdat je Zijn hartslag voor die ander of dat onderwerp wil blijven voelen. Je wilt Zijn bevestiging zien en Zijn antwoord horen.

We lezen meer voorbeelden in de Bijbel. In Handelingen 2:42 lees je dat de eerste gemeente volhardde in hun gebeden. En de Heere zegende dit door dagelijks mensen toe te voegen die tot geloof kwamen.

Jezus zelf volhard ook in het gebed als Hij Zich angstig voelt in de tuin van Getsemane.

En Daniël volharde drie keer per dag in zijn gebeden. Die gewoonte kostte hem bijna zijn leven, toen de koning van het rijk van Meden en Perzen een wet uitvaardigde dat alleen hij aanbeden mocht worden. Maar de leeuwen in de leeuwenkuil deinsden niet terug voor Daniël. Daniel vreesde God meer dan de mensen.

Hij wilde blijven volharden in Zijn trouwe gebeden aan God. Zijn raam stond open richting Jeruzalem, lezen we. Daar woonde God. Van daar verwachtte hij dan ook zijn zegen. Hier heb je dus iemand die dagelijks met volharding de Heere zocht, ondanks zijn drukke baan als minister. En kijk wat dat uitwerkte. Daniël werd een woordvoerder van God en overleefde zelfs drie koningen!

NIEUW

Het is weer even geleden dat ik een blog plaatste. Nieuw leven kwam in ons gezin. Inmiddels is onze vrolijke Sifra alweer een half jaar oud en geniet ik intens van ons zesde kindje.

Daarnaast werd het idee van een magazine voor moeders werkelijkheid. Over een paar weken kunnen jullie mee genieten van het eindresultaat! Het nieuwe magazine is in de voorverkoop en via deze link kun je het al bestellen! https://scholtenuitgeverij.nl/shop/supermam-magazine/

In een vergadering met de uitgever werd ik verrast met een prachtig aanbod; een Supermam website. Een gloednieuwe website waarop ik moeders mag bemoedigen en aanmoedigen in hun wandel met Jezus. Er is niets wat ik liever doe! Dus stak ik daar heel wat uurtjes in en zie hier het resultaat: http://www.supermam.nu

Ook mocht ik tussendoor nieuwe videodagboeken voor New Faith Network inspreken en sprak ik voor het eerst ook reclames in voor tekenfilms waar mijn kinderen graag naar kijken.

Allemaal nieuwe dingen waar ik energie van krijg. Maar er ontstond in de afgelopen weken ook iets nieuws waar ik minder energie van kreeg. Het coronavirus. Ineens waren daar alleen maar slecht-nieuws-berichten van ernstig zieke mensen, mensen in de nabije omgeving die er aan stierven, geen contact meer met vrienden en familie, vier kinderen lesgeven, vermaken,

taakjes geven, het gezellig houden en ondertussen werken en mijn huishouden doen. Dit mensen-mens kon niet meer even bij iemand op de thee of spontaan iets leuks doen. Er was ineens geen tijd meer voor mezelf om even na te denken, bij God te zijn en inspiratie op te doen.

Ik moest van een geheel nieuwe situatie een deugd leren maken. Waar ik voorheen mij bijzonder goed kon aanpassen en flexibel was raakte ik in de war want ik wilde de structuur, waar ik zo aan gewend was geraakt, weer terug. En toen ik er op een ochtend weer eens vroeg uit ging in de hoop van God te horen, want alle andere stemmen leken dit te overstijgen, las ik deze woorden:

‘Probeer dingen niet langer op te lossen voordat het hun tijd is. Aanvaard de beperkingen die horen bij ‘dag voor dag’ leven. Als iets je aandacht vraagt, vraag Mij dan of het voor vandaag op de agenda staat. Zo niet, geef het dan aan Mij over en ga verder met je dagelijkse bezigheden. Als je dit in de praktijk brengt, zal er een prachtige eenvoud van je leven uitgaan: voor alles wat er gebeurt, is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Een leven dicht bij Mij is niet ingewikkeld of rommelig. Veel zaken die je ooit van je stuk brachten, zullen hun macht over jou verliezen, als je je aandacht op mijn nabijheid richt. Al is de wereld om je heen chaotisch en verwarrend, onthoud dat Ik de wereld heb overwonnen, opdat jij vrede vindt bij Mij.’  (Uit: Dichtbij Jezus – Sarah Yough)

En of die beperkingen er waren! In volle afhankelijkheid van God leven in een geheel nieuwe situatie krijgt ineens een hele andere dimensie. Nog niet eerder had ik zoveel op mijn knieën gesmeekt om kracht, gebeden voor een wacht voor mijn lippen en om alle vruchten van de Geest. Nog niet eerder had ik zoveel ruzies gesust en genoten van het lieve spelen. Nog niet eerder zaten mijn man en ik op een doordeweekse avond aan de blauwe (jaja het bestaan ervan wist ik ook niet) wijn en borrelnootjes. Nog niet eerder dofte ik mij op voor het enige uitje van de week: boodschappen doen.

Wat er gebeurt is verschrikkelijk, dat wil ik niet ontkennen. Echt niet. Het corona virus vernietigt levens en brengt isolatie met zich mee. Maar we leren ook iets geheel nieuws omarmen. In volle afhankelijkheid leven van onze Maker, genieten van alles wat we eerst als voor lief namen en leven in eenvoud.  Allemaal Bijbelse principes die ons pas echt gelukkig maken.

Een paar dagen geleden vertaalde ik Psalm 23 naar deze tijd. Ik hoop dat het je aanmoedigt om op God te blijven zien:

De Here is mijn Voorziener

Hij zorgt voor mij

Hij geeft mij vrede in roerige tijden

Hij brengt mijn onrustige ziel tot rust

Hij verfrist mijn gedachten

En leid ze naar de Waarheid

Al ben ik ziek of lig ik op sterven

Ik ben niet bang want Hij is bij mij

Als ik mij verdrietig voel troost Hij mij

Als angst het overneemt mag ik het brengen bij Hem

En geniet ik weer van het hier en nu

Zijn goedheid voor mij is zo groot

Ik wil er over blijven spreken

Zijn oneindige liefde zal altijd mijn deel zijn

Bij Hem vind ik mijn toevlucht

Bij Hem ben ik veilig, voor altijd!

Met vallen en opstaan

Het begon al vroeg. Zoals iedere ochtend maakte ik mezelf op en zag ik die vervelende wijnvlek weer. ‘Bah wat jammer toch dat ik daar geen fatsoenlijke oogschaduw op kan krijgen’ dacht ik nog! Imperfectie in mijn gezicht. Vervolgens zie ik hoeveel eieren we hebben en denk: ‘oh lekker pannenkoeken bakken voor de kids. Wat zullen ze blij zijn als ze thuis komen’. Waarna ik gelijk denk: ‘O nee dan stinkt mijn haar vanavond zo bij de Bijbelstudie’. Imperfectie voor de mensen om mij heen.

Kort daarna heb ik het haar van mijn jongste zoon mooi in model gebracht met veel gel en vertrekken we naar de winkel… Tot overmaat van ramp gooit hij een tas vol kruimels over zijn hoofd! Grrrrr wat voelde ik een boosheid opkomen. Maar waarom? Omdat ik een perfect, gestyled kind mee wil nemen naar de winkel, omdat ik niet wil stinken naar pannenkoeken en omdat ik gewoon graag mooi wil zijn, zonder een vlek op mijn gezicht. Bah al die imperfecties ook.

En dan pats boem raakt het me. Wie vraagt perfectie van mij? Ik zelf? De mensen om mij heen? En voor wie wil ik eigenlijk perfect leven? Voor God of voor de mensen om mij heen. AU!

Natuurlijk voor God. Dat wil ik al heel lang. Daar strek ik mij zelfs dagelijks naar uit…

Dus open ik mijn Bijbel en dan lees ik de volgende tekst: ‘Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die Ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.’ 

Als ik mij focus op mijn hart. Waar de oorsprong van al mijn daden liggen (Lucas 6:45 en Spreuken 4:23). En van daaruit God (soms weer opnieuw) lief heb, dan ga ik er meer vanuit leven en vind ik dat imperfecte helemaal niet meer interessant! En al moet ik dit nog 100 keer leren met vallen en opstaan, deze imperfecte situaties maken mij bewust, houden me klein en heel dichtbij Jezus.

En zeg nou zelf: wie wordt echt blij van alles dat perfect gaat? Dat is best saai toch?!

 

De kracht van gebed

Ik weet het nog heel goed. En het is alweer 16 jaren geleden. Ik woonde net op mezelf in Oeganda. Ik had twee jaar bij een Oegandees gezin in gewoond waar ik vroeg wakker werd van alle geluiden in huis en van daaruit onwillekeurig de Heer zocht in gebed, maar nu ik op mezelf woonde vroeg ik de Heer hoe laat ik op moest staan om Hem te zoeken in gebed en ik opende de Bijbel en las: ‘ Op een morgen stond Hij voor dag en dauw op en ging alleen naar een stil plekje om te bidden. Markus 1:35 Ik ben mezelf daarin gaan trainen en disciplineren dat ik nu niet meer zonder kan en wil. En ik ben dit vol gaan houden tot op dit moment.

BIDDEN

De kracht en de wijsheid van Jezus’ publieke bediening was een expressie van Zijn intimiteit met God. Nu ik een gezin heb (wat de nodige uitdagingen vraagt…) heb ik die gewoonte vast gehouden om voor dag en dauw op te staan en de Heere te zoeken. Nu ook heel specifiek voor mijn kinderen. Ik besef me dat wat er die dag gebeurd of niet gebeurd een expressie is van mijn intimiteit met God. Ons aandeel is groot!

Bidden is in afhankelijkheid leven van God en geloven dat Hij zal leiden, wijsheid zal geven, zal beschermen kortom: zal geven wat nodig is. Ik ben een beelddenker dus ik zie het gebed altijd als een eenvoudige cirkel voor me. Je staat in verbondenheid met God (Psalm 25:14) en je begint eigenlijk te bidden wat Hij wil dat je bid en zo ga je gebedsverhoringen ervaren! Hij legt dingen op je hart.

HET WOORD VAN GOD

Het gebed gaat samen met het lezen en kennen van het Woord van God, de Bijbel. Je kent vast het bekende kinderliedje ‘Lees je Bijbel bid elke dag dat je groeien mag’ wel. Je groeit alleen in het geloof als je dagelijks bid en de Bijbel leest. Ons vlees vraagt iedere dag om eten, maar onze geest ook! Als je dagen niet eet trekt de honger vaak na drie dagen helemaal weg. Zo is het ook met ons geestelijk voedsel. Drie dagen niet meer Bijbel lezen en je honger naar Gods Woord is helemaal verdwenen. God spreekt door Zijn Woord en geeft richting door Zijn Woord. Het is dus van GROOT belang dat wij onze gedachten vullen met Zijn gedachten en zo aanwijzingen krijgen om te doen wat wij moeten doen.

Jezus is ons grote voorbeeld hierin. Lees Lucas 4 maar eens. Jezus wordt vier keer in verleiding gebracht door de satan. Met woorden die dichtbij de waarheid staan. Woorden die zelfs geciteerd worden uit de Bijbel. Let op! Satan zal nooit met iets dwaas aankomen, iets wat jou totaal niet trekt! Hij zal je ergens op pakken waar je gevoelig voor bent en wat dichtbij de waarheid kan staan. Maar op iedere aanval en verleiding van satan reageert Jezus met de woorden: ‘er staat geschreven.’ Als Jezus dat al moest doen. Hoeveel te meer wij?!

 

STRIJD

Jezus wist iedere leugen van satan te ontmaskeren door het Woord van God er tegenover te zetten. Efeze 6:12 spreekt over het zwaard van de geest, dat is het Woord van God. Wij zijn dagelijks verwikkeld in een geestelijke strijd. Onze kinderen ook. Wij zijn ons daar niet altijd van bewust, maar dit is de realiteit. Efeze 6:12 zegt; ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’ Er zijn dus duidelijk machten van de boze bezig om ons in dit tijdperk heel specifiek van God af te houden. Dit is de eerste en voornaamste reden waarom wij voor onze kinderen moeten bidden. Zij zijn naïeve, onwetende kleine mensen. Wij zijn verantwoordelijk gesteld om voor hen te zorgen daarom zou in eerste instantie altijd het gebed onze grootste prioriteit moeten zijn en van daaruit vloeit de rest van de opvoeding voort.

Ik las eens: gebed brengt satans plannen in de war! Dat helpt mij om nog meer te bidden! (Jakobus 4:7)

We kunnen de satan effectiever weerstaan als we het Woord van God kennen. Als we Jezus’ voorbeeld navolgen, met Hem wandelen, het van Hem verwachten, Hem aanbidden en Zijn Woord gehoorzamen, zullen we de strijd winnen. Ik vind het echt belangrijk dat je beseft  dat dus niet alleen het gebed belangrijk is om mee te strijden maar juist ook het Woord (het zwaard van de Geest).

Als we Gods Woord gebruiken in het gebed, maken we gebruik van de beloften die God ons geeft en passen we die toe op het leven van ons en diegenen waar we voor bidden. Door Zijn Woord leidt God ons, spreekt Hij tot ons en herinnert Hij ons eraan dat Hij trouw is.  Op die manier wordt ons geloof opgebouwd en zijn we in staat God beter te begrijpen. Dit helpt ons vrijmoediger in geloof te bidden.

Telkens als je bidt voor je kinderen, of de mensen om je heen, kom je als het ware tussen beiden. Het is satans plan ze kapot te maken en hij zal alles bewerkstelligen om dat te bereiken: drugs, seks, alcohol, internet, rebellie, ziekte, ongelukken… Maar het zal hem niet lukken om deze zaken effectief in te zetten, als zijn macht wegebt door gebed. Als zijn plannen in de war worden gebracht door gebed! Het gebed is een wapen om een geestelijke strijd mee te voeren.

WACHTEN

Het moeilijkste aspect van het gebed is het wachten op een antwoord. Soms komen de antwoorden snel maar soms ook niet. We kunnen dan ontmoedigd en wanhopig worden of zelfs boos. Soms maken onze kinderen verkeerde keuzes en moeten ze leven met de gevolgen van hun keuzes. Maak jezelf geen verwijt en blijf bidden. Blijf in gesprek en blijf Gods Woord over de situatie uitspreken. Vergeet niet dat je gebed HET belangrijkste aandeel is in de strijd. Geef niet op! Sta niet toe dat wrok of teleurstelling over onverhoorde gebeden ertoe leiden dat je ophoudt met bidden. Maak God deelgenoot van je gevoelens en belijd ze.

Jakobus zegt 4:3: gij hebt niet om dat gij niet bid. Laten we altijd voor alles bidden, vol verwachting!

 

 

Pesach

Wat is Pesach?

Pesach is één van de belangrijkste feesten in het jodendom. Met Pesach wordt het einde van de joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht (Exodus 3-15) en daarmee de bevrijding van het joodse volk van de slavernij. Het feest duurt zeven of acht dagen. Op de vooravond (Sederavond) wordt over de uittocht verteld en wordt er gegeten van voedsel waardoor je aan die tijd moet terugdenken.

Waarom vieren wij christenen dit?

Paulus zegt in I Korinthe 5:7: “laten wij dan ook het feest vieren, want ook ons paaslam is geslacht.” Paulus wijst daarmee op een historische gebeurtenis. Jezus stierf op het moment dat de Pesach lammeren werden geslacht. Paulus gaat ervan uit dat de Korinthiërs dit feest als gemeente vieren en hij spoort hen daarom aan bepaalde zaken in de gemeente op te lossen. Openbaring 13:8 zegt: ‘Het lam van God staat als geslacht van voor de grondlegging van de wereld.’ Omdat God eeuwig is, is de dood van Jezus opgenomen in Zijn eeuwig zijn. De Pesach viering van Israël is daarom niet alleen een voorafschaduwing, maar ook een weerspiegeling van de dood van Jezus, die in God voor de grondlegging van de wereld al vast stond.

Jezus zelf deed er alles aan om er voor te zorgen dat zijn sterven zou plaatsvinden tijdens Pesach. Hij liet zich niet arresteren voordat “zijn tijd” gekomen was. Jezus hield zich strikt aan de vastgestelde tijd van God. Dat wordt ook regelmatig in de evangeliën zo benoemd. Jezus stierf daardoor op het moment dat de Pesach lammeren werden geslacht. Hij vervulde ook stipt het volgende grote feest van God toen hij met Pinksteren de Heilige Geest uitstortte over de gelovigen. Jezus hield rekening met de vastgestelde tijden van verlossing.

Misschien is dit lastig uitleggen aan je kinderen, maar het is voor jezelf wel erg belangrijk om te weten (wil je het goed kunnen overbrengen).

Pesach – Pasen

Omdat Pesach ook wel een joods paasfeest wordt genoemd en we tevens het lijden van Jezus gedenken vind ik dit een mooie gelegenheid om mijn kinderen kennis te laten maken met de Pesach maaltijd.

Wat en hoe?

Eerst doet de moeder de kaarsen aan. En zegt: Jezus is het licht van de wereld. De kaarsen symboliseren Zijn komst.

Dan lezen we het verhaal van het laatste Pascha van Jezus uit de Bijbel (Matheus 26/Markus 14/Lukas 22).

Dan eten we de matzes. Eén van de kinderen vraagt: waarom eten we vanavond matzes, ongegist brood?
Moeder/Vader zegt: omdat Jezus zonder zonde is en voor ons is gestorven.
Van gist wordt het brood groter en dikker; zonde blaast je op, maakt je trots.
Daarom is het belangrijk dat het Jezus zonder zonde was.
De moeder/vader breekt de matze en zegt: Hij is voor ons gebroken.

Dan eten we de bittere kruiden (traditioneel mierikswortel, radijs kan ook).
Eén van de kinderen vraagt: waarom eten we vanavond bittere kruiden?
De vader/moeder zegt: God heeft dat lang geleden tegen het volk Israël gezegd. Ze moesten elk jaar de bevrijding uit Egypte vieren en dan bittere kruiden eten. Zo bitter was het voor de Israëlieten om slaaf van de Egyptenaren te zijn. Zo bitter is het ook dat wij slaaf van de zonde zijn.
De vader/moeder breekt dan een stukje matze af en geeft dat met een beetje bittere kruiden aan het kind.
De vader/moeder zegt: we eten de bittere kruiden met de matze en denken er dan aan dat Jezus het brood van het leven is. Hij heeft de prijs betaald en onze bittere zonden weggedaan.

Dan dopen we de peterselie in zout water.
Eén van de kinderen zegt: waarom dopen we onze peterselie in zout water?
De vader/moeder geeft antwoord: omdat de Israëlieten zoute tranen huilden in de slavernij.
En ook omdat de vaders van het volk Israël een kwast in het bloed van het lammetje doopten. Daarmee verfden ze de deur en ging de dood aan hen voorbij. Zonder dat er bloed wordt vergoten, is er geen vergeving van zonde.

Daarna doopt hij/zij de peterselie in de charoset (een zoet gekruid appelmengsel).
De vader/moeder zegt: maar nu is er hoop! Omdat er het bloed van Jezus was, onder de doornenkroon. Het bloed door de spijkers aan het kruis. Dat bloed reinigt ons, onze harten, ons leven. We vegen onze tranen weg en zijn blij. We zijn opnieuw geboren, in Christus! Dat is de zoetheid van het offer van Christus.

Eén van de kinderen legt zijn/haar gezicht in zijn/haar handen en vraagt: waarom eten we dit?
De vader/moeder zegt: omdat Jezus ons redt, dat kunnen we zelf niet. Het lam van God heeft voor ons de vrijheid gekocht. We zijn geen slaven meer, maar kinderen van de Koning. Vrije mensen die kunnen liggen terwijl ze eten.

Daarna drinken we wijn of druivensap. De beker van de dankzegging: we danken God. We danken Jezus dat Hij Zijn bloed voor ons heeft gegeven.

We eten nu lamsvlees. Vader/moeder zegt: Jezus is het lam van God, dat voor onze zonden is gestorven.

En daarna eten we de eieren. Vader/moeder zegt: dit is het teken van nieuw leven!

En ter afsluiting een kindvriendelijk (zoet) toetje

(TIP: voordat je dit uitprint, typ wie wat gaat voorlezen.)

Ingrediënten en recept:

Mierikswortel/Radijs

Zout water

Matzes

Gekookte eieren

Wijn/Druivensap

Saroma banaan

Lamsvlees

Peterselie

Charoset:

 • 2 grote appels – geschild, klokhuis verwijderd en in kleine stukjes gesneden
 • 115 gr fijngehakte walnoten
 • 1 tl basterdsuiker
 • 1 tl kaneelpoeder
 • 2 el koshere rode wijn

Succes in de voorbereidingen! Het wordt vast een gezegende maaltijd!

Inprenten

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen

In het interview op Groot Nieuws Radio (zie media) heb ik het over het inprenten van Gods Woord gehad – Deuteronomium 6:7. Het aanleren van Bijbelteksten is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Je tatoeëert als het ware de woorden van God in hun binnenste. Jaren hing ik Bijbelteksten op de koelkast en zeiden de kinderen het na iedere maaltijd op. Maar er kwam een sleur in, dus ging ik op zoek naar een alternatief. Sinds een paar weken zingen we Bijbelteksten 🎶

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Hieronder vind je er een aantal uit de opwekkingsbundel:

Psalm 117 – Looft de Heere alle gij volken – opwekking 54
Psalm 119:5 – Uw Woord is een lamp voor mijn voet – opwekking 69
Psalm 1 – Welzalig de man die niet wandelt – opwekking 244
Psalm 23 – De Heer is mijn herder – opwekking 121
Filipenzen 4:13 – ik vermag alle dingen – opwekking 122
Johannes 15:12 – dit is mijn gebod – opwekking 51
Numeri 6: 24-26 – de Heere zegent jou – kinderopwekking 185
Psalm 19:15 – mogen de woorden van mijn mond – opwekking 59
Matheus 6:9-13 – Onze Vader – opwekking 436
Johannes 20:21 – vrede zij u – opwekking 58
Psalm 51 – create in me a clean heart – opwekking 389
klaagliederen 3:22-26 – Er is geen grens aan de liefde van Jezus – opwekking 425
Romeinen 8:31-39 – wij zijn meer dan overwinnaars – opwekking 479
Matheus 6:33 – Zoekt eerst het koninkrijk van God – opwekking 40
Jesaja 55:12 Gods volk wordt uitgeleid – opwekking 148
Psalm 122 – Ik hef mijn ogen op naar de bergen – opwekking 640

Wij zingen op dit moment (na het avondeten) ‘dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt.’ Gewoon omdat het hard nodig is😅 De liefde onderling is soms ver te zoeken🙈 Dit was dus weer een mooie aanleiding😉

Ps. Ik krijg ook veel vraag naar het boek dat ik met mijn tienerdochter lees. Het boek heet: strijd in je denken voor kinderen, geschreven door Joyce Meyer en Karen Moore.

 

Het liefdesverhaal

Eduard en ik hebben net ons liefdesverhaal gedeeld op New faith network en die MOET je zien! Het is echt een héél bijzonder verhaal.

 

Zijn we allemaal niet verlangend naar een bijzonder verhaal, glinsteringen uit de hemel, die zeggen dat jij er toe doet, dat je er mag zijn en dat je bent gekend?

Het allergrootste en mooiste liefdes verhaal is toch wel het verhaal van de Heer Jezus. We gedenken het in deze periode van het jaar. Hij was er altijd al (Genesis 1:26). Maar verliet alle volmaaktheid, alle pracht en alle glorie in de hemel voor een verdorven aarde. Een plek waar Hem alleen maar pijn zou worden gedaan. Hij zou onbegrepen worden en liefdeloos worden behandeld. En ook al wist Hij hoe de mensheid in elkaar stak, Hij besloot Zijn Hemelse Vader gehoorzaam te zijn en te komen. En dat allemaal vanuit LIEFDE. Niet omdat wij dat verdienden, maar omdat Hij vol onvoorwaardelijke liefde zit.

En terwijl ik op dit moment het Bijbelboek Marcus lees. Sta ik versteld van Jezus’ wijsheid en Zijn gerichtheid op het gehoorzamen van Zijn Vader. En dan verlang ik daar ook zo naar. Geen compromissen meer, geen angst voor wat mensen denken of zeggen, geen veroordeling meer in mijn eigen gedachten en hart. En dan bedenk ik me dat ik onvolmaakt ben maar steeds meer mag leren en ontvangen als ik die volmaakte Heer Jezus zoek. Het liefdesverhaal omarm en in Zijn aanwezigheid verkeer. Elke dag weer. Elke dag opnieuw.

Zijn liefdesverhaal maakt ons verlangen naar meer liefde, doet ons beseffen waarvoor we zijn gemaakt en hoe we zijn bedoeld. Hij kwam als kwetsbaar baby’tje op aarde om jou in de vrijheid te zetten. Om jou te bevrijden van een uitzichtloos bestaan. Ontvang het en geef het door!

Zijn liefdesverhaal is speciaal geschreven voor jou! Matheus 1-2.

Supermam – werkboek voor alle mama’s

We denken dat moeders nooit ziek mogen zijn en dat ze alles moeten kunnen. Van een bestuurbare auto repareren tot het stoppen van versleten sokken. Tussendoor werken we en vliegen we van hot naar her voor de kinderen. Daarbij zorgen we voor het avondeten, dat het huis spik & span is en zo kan ik nog wel even doorgaan. Vandaar de titel van mijn tweede boek: SUPERMAM, want dat ben JIJ! Ondanks al je tekortkomingen, doe je zo keihard je best! Ook al gaat het niet perfect of wordt een probleem niet meteen opgelost. Jij zet je schouders eronder en je gaat door. De meeste onderdelen en thema’s in de opvoeding hebben tijd en de hulp van anderen nodig. En zo is het idee voor moederkringen ontstaan.

Samen met een andere moeder zag ik een grote behoefte ontstaan onder moeders. De behoefte om met andere moeders ervaringen uit te wisselen over de opvoeding. Alleen al over de opvoeding praten geeft verlichting en herkenning. ‘It takes a village to raise a child’ is een oud Afrikaans gezegde. Met andere woorden: we hebben elkaar nodig in de opvoeding van onze kinderen. In deze maatschappij staan we er min of meer alleen voor. We leven geïsoleerd en zijn druk. We zien moeders vluchtig op het schoolplein of in de supermarkt en denken dat het bij hen perfect gaat. Totdat je met elkaar in gesprek komt. Dit werkboek is een aanrader voor iedere moeder. Delen is namelijk groeien. Afgelopen zaterdag mocht ik in een interview met EO live iets vertellen over dit boek. Nieuwsgierig? Klik dan op onderstaande foto.

.

 

Malaria enzo

Ik weet het nog goed.. ik begon het enorm koud te krijgen, hoofdpijn, spierpijn en ik bleef maar over geven..  ik werd gelijk meegenomen in de auto op weg naar het ziekenhuis. Daar prikten ze bloed en hoorde ik de uitslag. ‘You’ve got malaria’. En dat was de eerste keer malaria in vier jaar tijd. Er volgde nog vier keer malaria, waarbij koorts, flauwvallen, dagen geen licht kunnen verdragen en weken slap voelen deel waren. Als ik mijn moeder belde dacht ik dat ik haar nooit meer terug zou zien, zo ziek voelde ik mij, maar dan toch wist ik diep in mijn hart dat ik niet zou sterven aan malaria want ik was geroepen voor vier jaar Oeganda.

In 1999 vertrok ik naar het prachtige Australië. Ik deed een Bijbelschool van een half jaar en daarna reisde ik een half jaar rond en werkte ik op verschillende plekken. Het was een groot avontuur. Op de Bijbelschool leerde ik fantastische mensen kennen. Waarbij er vriendschappen ontstonden voor het leven. Maar het allerbelangrijkste: ik leerde God kennen. Ik geloofde niet omdat mijn ouders mij dat hadden ‘opgelegd’, ik geloofde omdat God Zijn goedheid en genade aan mij had getoond. En ik nam het aan. De mooiste beslissing van mijn leven.

Na de Bijbelschool begon mijn avontuur alleen. Iemand bood mij haar gele autootje aan waardoor ik gemakkelijker op plekken kon komen. En zo reisde ik regelmatig 8-10 uur van plaats naar plaats. Het enige dat ik soms zag waren dode kangoeroes langs de kant van de weg. Ik had wat adresjes gekregen in Sydney, Melbourne en Cairns. Dus begon ik in Melbourne. Daar kreeg ik werk in een koffie en thee huis. Van daaruit vertrok ik naar Sydney, waar ik werk kreeg in een snoepfabriek. En daarna reisde ik door naar Cairns waar ik als tuinder aan de slag kon en later bij een appelkwekerij. Iedere Australiër, die ik ontmoette, was ontzettend gastvrij en behulpzaam.

Terwijl ik werkte en op verschillende plekken sliep mocht ik de mensen over mijn Heer en Heiland vertellen. Ik was vol van de Heere Jezus en waar het hart vol van is daar stroomt de mond van over. Aan de laatste weken van mijn ‘Australië-avontuur’ gekomen besloot ik op een basis van jeugd met een opdracht te verblijven.

Een Oegandese man deed open. Het was al laat dus ik kreeg gelijk een  bed toegewezen. De volgende dag bleek dat deze Oegandese man en zijn vrouw hier Bijbelschool leiders waren en dat ze twee prachtige kinderen hadden. Ik bracht veel tijd met ze door.

Omdat mijn tijd terug naar Nederland naderde, vroeg ik de Heer wat Hij met mijn verdere leven wilde. Kort daarna kreeg ik iedere keer in mijn gebed een beeld. Ik zag mijzelf werken op een houten dak met Oegandese mensen.  Na een tijdje vroeg John, de Oegandese man, wat ik in Nederland ging doen. Waarop ik hem mijn beeld vertelde. Hij riep gelijk: ‘Come to my wife, come to my wife.’ Aangekomen bij haar (Esther) vertelde ik haar mijn beeld waarop zij vertelde dat God haar een droom had gegeven waarin zij op een houten dak zat met blanke mensen. Ze legde uit dat zij na deze tijd in Australië een kinderdorp wilde bouwen voor wezen. En ze dacht dat God er misschien wel een internationaal project van wilde maken. Ik was perplext. Wilde God dat ik met deze mensen een kinderdorp voor weeskinderen zou gaan oprichten? Ik? Die helemaal geen bijzondere liefde had voor kinderen? Toiletten schoonmaken okay maar met kinderen werken? Ik vroeg de Heer of Hij mij enthousiast wilde maken als dit echt Zijn idee voor mijn toekomst zou zijn. En ja hoor! Ik werd enthousiast. Maar als je mij een beetje kent dan weet je dat ik snel enthousiast wordt, dus ik was nog niet overtuigd. Dus bad ik: ‘Heere God als U echt wilt dat ik in Oeganda ga werken wilt U dan in een stem tot mij spreken?’ Na dit gebeden te hebben begon er een zomerkamp, van een paar dagen, waarbij ik zou helpen. We deden verschillende activiteiten op het strand en luisterden naar Bijbelstudies van verschillende sprekers. Aan het einde van het zomerkamp was ik uiteraard mijn gebed vergeten. Maar God niet. Ik zat naar de Bijbelstudie te luisteren toen ik opeens een stem hoorde: ‘Priscilla ik wil dat jij met John en Esther gaat werken’. Het was luid en duidelijk en ik dacht dat iedereen het had gehoord. Ook wist ik meteen dat het God was dus antwoorde ik: ‘hoelang Heere?’ Waarop ik de stem opnieuw hoorde: ‘vier jaar.’ Ik keek rond en het werd mij al snel duidelijk dat niemand anders deze stem had gehoord.  Alleen ik.  Dus stelde ik de volgende vraag. ‘Wilt U dit woord bevestigen door deze Bijbelstudie-leraar heen?’ En God was zo genadig en trouw om dat te doen. De man die de Bijbelstudie leidde eindigde met te bidden voor de mensen die dat wilden. Ik sprong uiteraard gelijk op. Zijn profetische woorden zullen mij altijd bij blijven: ‘je bent geroepen om naar een ander land te gaan, maar mensen uit jouw eigen land zullen zeggen dat je niet moet gaan. Maar je zult gaan. Je bent standvastig net als Timotheus.’

En dat woord kwam uit. Mensen probeerden mij tegen te houden, maar ik bleef zeggen dat God had gesproken. En in 2012 ging ik voor vier jaar naar Oeganda. En na twee jaar zat ik op dat houten dak met Oegandezen om mij heen. Gods Woord kwam uit.

En zo waren de jaren in Oeganda een prachtig avontuur, ontzettend leerzaam maar niet gemakkelijk.

Armoede zien, went nooit. Geconfronteerd worden met kinderen die uit gezinnen waren ontvoerd en mishandeld door het leger van Kony was afschuwelijk. Wekelijks stierven er bekenden aan malaria of aan het HIV-virus. De afgrijselijke corruptie was zo onrechtvaardig. Op een dag werd een goede bekende vermoord met een schroevendraaier waarvan ik het bloed nog uit zijn lijf zag gutsen bij aankomst. Van heel veel leed was ik getuige en dat was soms ondragelijk.

Maar ik mocht ook heel veel bemoedigingen ontvangen. In tegenstelling tot alle nood, mocht ik ook grote wonderen van genezing en zelfs een opstanding uit de dood zien. Ik mocht een kerk leiden, Bijbelstudies in gevangenissen geven en de gevangenen in contact brengen met de Heere Jezus. Door grote Nederlandse giften konden we eten kopen voor de armen en medicijnen voor de zieken. En  konden we weeskinderen onderdak bieden. Ook ontstonden hier prachtige vriendschappen.  Ik kreeg veel bezoek. Mijn beste vriendin kwam zelfs twee jaar helpen. Ze was voor mij en het project tot grote zegen. Regelmatig kwamen er vrijwilligers helpen. En zo kan ik nog wel even doorgaan…. Ik mocht zoveel van God ontvangen om weer uit te kunnen delen. Wat een voorrecht was dat!     

Waar ik jou eigenlijk mee wil bemoedigen is dat God bestaat. Dat Hij spreekt en dat Hij trouw is. Soms snappen we geen snars van dit leven en maakt het ons onzeker. Maar Hij is daar! Hij heeft het allemaal in Zijn hand. Niks gaat aan Zijn aandacht voorbij.

En toen ik voor de vijfde en laatste keer malaria kreeg. Wel tien kilo afviel, me zwak voelde… kwam deze tekst tot me: ‘ik wil de Heere te alle tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.’ Psalm 34:2 Hem prijzen dwars door alle onzekerheid, pijn en moeite heen hielp mij om rechtop te blijven staan en positief te blijven in ondraaglijke situaties. Ik hoop jou ook. Er is altijd een sprankje hoop in iets te vinden. Wonderen bestaan nog steeds. Ik ben er het bewijs van.

 

 

MOEDERDAG AWARD

https://st2.depositphotos.com/7413918/12377/i/950/depositphotos_123779492-stockafbeelding-jongen-meisje-met-winnen-beker.jpg

 

Waar zou jij een award voor willen winnnen vandaag? Voor de meest-georganiseerde-moeder of voor de moeder-van-de-braafste kids. Of voor de beste-voorlees-moeder, de moeder-die-het-lekkerst-kookt of wat denk je van de moeder-die-nooit-boos-wordt award? Ik denk dat we het allemaal graag zouden willen maar het gewoon niet haalbaar is, oké misschien niet voor mij dan😊

Er is een andere, veel grotere en belangrijkere, award waar we ons mee bezig moeten houden. De award van het voorleven en uitdragen van ons leven met de Here Jezus. Kinderen kijken naar onze daden daarna luisteren ze naar onze woorden. Stel ik zeg tegen mijn tiener ‘zit niet de hele tijd op je telefoon’ maar ik doe het zelf wel, wat stellen mijn woorden dan voor? Mijn woorden zijn dan als lucht voor ze. Het stelt niks voor. Of ik zeg ‘lees je Bijbel’ en ze zien mij er nooit uit lezen, hoe interessant en belangrijk is het Bijbellezen dan voor ze?

Er is nog een award waar ik me naar uit wil strekken en dat is het strijden voor mijn kinderen. Ze zijn verwikkelt in een strijd, net als wij, (zie Efeze 6:12). En ze hebben daarom ons gebed keihard nodig. Die strijd winnen we alleen dicht bij Jezus! Dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar. Helemaal alleen, in mijn binnenkamer strijd ik door iedere dag te bidden voor hun gezondheid, Zijn bescherming, hun dagelijkse bezigheden, hun vriendschappen, hun liefdes enz. Onze kinderen kunnen niet zonder ons gebed.

In mijn werkboek ‘Supermam’ (die 14 augustus uit komt) heb ik dit gebed gezet. Het is een op de Bijbel gebaseerd gebed. Het is een radicaal gebed, dus het vraagt ook om een radicaal leven😊 Het is een gebed voor nu én voor de toekomst van je kinderen. Ik wil je uitdagen dit gebed dagelijks voor ze te bidden. Print het uit en leg het in je Bijbel.

Dit is mijn Moederdagcadeau voor jou! Omdat JIJ die MOEDERDAG AWARD wint voor je keiharde werken iedere dag weer, voor je onvoorwaardelijke liefde en zorg, voor je inzet en voorbeeld! Gods zegen vandaag en laat je lekker verwennen hé😉

BIJBELS GEBED VOOR MIJN KIND(EREN)

“Heere God, dank U voor mijn kind(eren), ik bid:
• Dat hij/zij U persoonlijk mag leren kennen
(Johannes 1:12-13; 3:3; II Timotheüs 3:15 en Openbaringen 3:20)
• Dat hij/zij een zacht en teder hart zal ontwikkelen om U te gehoorzamen
(I Samuel 3:10; Jesaja 57:15 en 66:2)
• Dat hij/zij nederig met U zal wandelen
(Micha 6:8 en I Petrus 5:5-6)
• Dat hij/zij U lief zal hebben met zijn/haar hele hart, ziel, verstand en met al zijn/haar kracht (Markus 12:30)
• Dat hij/zij van Uw Woord, de Bijbel, gaat houden en openbaring ontvangt als hij/zij het leest (Jozua 1:8; Psalm 119:9, 11, 18, 97, 105, 130; Efeze 1:17-18; Colossenzen 3:16 en I Petrus 2:2)
• Dat hij/zij graag bidt en zich toewijdt aan het gebed
(II Kronieken 7:14; Psalm 55:17; Lucas 18:1 en I Thessalonicenzen 5:17)
• Dat hij/zij trouw zal zijn in het samen komen met andere christenen
(Hebreeën 10:25)
• Dat hij/zij liefde zal hebben voor gerechtigheid en een afkeer van het kwade
(Psalm 97:10; 101:3; Amos 5:15 en Romeinen 12:9)
• Dat hij/zij sterk in U zal blijven als er verleidingen komen en geen compromissen zal sluiten met de boze
(Efeze 5:11; 6:13-14 en I Peter 5:8-9)
• Dat hij/zij de waarheid zal najagen en leugens zal haten
(Psalm 51:6; 119:30, 163; Spreuken 12:22; 13:5 en 19:9)
• Dat hij/zij zal schijnen als een lichtende ster in deze donkere wereld
(Jesaja 60:1-2; Mattheus 5:16; Johannes 17:18 en Filippenzen 2:15)
• Dat hij/zij zal snappen wat recht is en onderscheid zal maken tussen goed en kwaad, heilig en onheilig
(Leviticus 10:10; Jesaja 59:14-15; Jeremia 15:19 en Ezechiel 22:26)
• Dat hij/zij U zal zoeken met zijn/haar hele hart
(Psalm 27:8; 105:4; 119:2; Spreuken 28:5 en Zefanja 2:3)
• Dat hij/zij zijn/haar lichaam, ziel en geest rein en puur houdt voor Uw aangezicht
(I Thessalonicenzen 5:23)
• Dat hij/zij zich verre zal houden van het kwaad
(I Kronieken 4:10 en Johannes 17:15-16)
• Dat hij/zij zijn/haar geloof niet zal verliezen
(Lukas 22:32)
• Dat U, o God, uw Heilige Geest over hem/haar uitstort op een krachtige manier
(Jesaja 44:3-4 en handelingen 2:16-18)
• Dat hij/zij een werker mag zijn in Uw koninkrijk
(Lukas 10: 2)
• Dat hij/zij zijn/haar lichaam, ziel en geest rein en onbesmet mag bewaren voor de man/vrouw die U voor hem/haar heeft bedoeld
(Romeinen 6:12-13; 1 Korintiërs 6:15-20 en I Thessalonicenzen 4:3-4)
• Dat U een godvruchtige man/vrouw voor hem/haar klaar maakt. Die hem/haar trouw zal zijn tot de dood hen scheidt
(2 Korintiërs 6:14-18)
• Dat mijn zoon zijn vrouw lief zal hebben, haar trouw zal zijn en een goede vader voor zijn kinderen zal zijn
(Psalm 127 en 128; Efeziërs 5:25, 6:4, Colossenzen 3:21 en Maleachi 2:15)
• Dat mijn dochter vruchtbaar zal zijn en het moederschap mag omarmen en liefhebben. En een godvruchtig (t)huis mag creëren (Genesis 1:28; Deuteronomium 7:13,14 en Titus 2:5)
• Dat U mijn zoon/dochter beschermt voor ongelukken, ernstige ziekten, gevaar, kwaad, emotionele en lichamelijke aanvallen
(Psalm 91)

Dit alles bid ik U in Jezus naam, AMEN.”